Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla

 

Jednotlivo dovezené jazdené auto zo zahraničia

Ak chcete prihlásiť jednotlivo dovezené auto zo zahraničia do slovenskej evidencie, musíte najskôr požiadať príslušný Obvodný úrad dopravy o:

 • Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla 
 • Uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. 

K žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla musíte priložiť :

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

K žiadosti o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla musíte priložiť:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je vozidlo dovezené z tretích krajín,
 • osvedčenie o zhode vozidla COC,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Ak splníte všetky vyššie uvedené podmienky, príslušný Obvodný úrad dopravy Vám po schválení vydá:

 • Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla
 • Osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel

Po vydaní dokumentov Obvodným úradom dopravy, musíte vozidlo prihlásiť na príslušnom orgáne Policajného zboru vo Vašom okrese.

Pri prihlásení vozidla potrebujete nasledujúce doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie 
 • Osvedčenie o evidencii vydané príslušný Obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie Obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilsoti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje aj za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • platný doklad totožnosti, ak je držiteľom firma, je potrebné priniesť aj originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ich notárom overenú kópiu,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník (napr. leasingová spoločnosť) vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €],
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Nové auto kúpené v zahraničí

Ak chcete prihlásiť nové auto kúpené v zahraničí do slovenskej evidencie, musíte najskôr požiadať príslušný Obvodný úrad dopravy o:

 • Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla (žiadosť si môžete stiahnuť vyššie)
 • Uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. (žiadosť si môžete stiahnuť vyššie)

K žiadosti o schválenie jednotlivo doloženého nového vozidla musíte priložiť :

 • Doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

K žiadosti o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného nového vozidla musíte priložiť:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je vozidlo dovezené z tretích krajín,
 • osvedčenie o zhode vozidla COC,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Ak splníte všetky vyššie uvedené podmienky, príslušný Obvodný úrad dopravy Vám po schválení vydá:

 • Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla
 • Osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel

Po vydaní dokumentov Obvodným úradom dopravy, musíte vozidlo prihlásiť na príslušnom orgáne Policajného zboru vo Vašom okrese.

Pri prihlásení vozidla potrebujete nasledujúce doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (môžete si ju stiahnuť vyššie),
 • Osvedčenie o evidencii vydané príslušný Obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie Obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilsoti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje aj za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • platný doklad totožnosti, ak je držiteľom firma, je potrebné priniesť aj originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ich notárom overenú kópiu,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník (napr. leasingová spoločnosť) vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €],
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku.  Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.