Obchodné podmienky

Základné pojmy

Prevádzkovateľ:

Kejcar s.r.o., Bytčianska 44, 010 03 Žilina 

IČO: 36 803 138, DIČ: 2022416814, IČ DPH: SK 2022416814

Portál:

www.autaren.sk

Služby:

Prevádzkovateľ poskytuje online inzertné služby na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi a tiež umožňuje prístup k aktuálnym článkom a novinkám v oblasti auto-moto priemyslu.

Používateľ:

 1. Súkromný inzerent – fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.
 2. Firma – fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti.

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, dôveryhodnosť fotografií a údajov o predávajúcom ani za samotný obchod, a to: kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 3. Využívanie služieb portálu Autaren.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie.
 4. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Zrušenie zasielania týchto e-mailov je možné tu: http://www.autaren.sk/moja-garaz/odoberanie alebo v sekcií Moja garáž – úprava osobných údajov.
 5. Služby portálu Autaren.sk sú poskytované  bezplatne!
 6. Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli Autaren.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveri sprístupnené tretím osobám.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.
 4. Údaje o Používateľoch portálu Autaren.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
 5. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Registrácia používateľa

 1. Využívanie služieb portálu Autaren.sk nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov a prispievania do diskusií.
 2. Registrovaní používatelia využívajú svoj e-mail ako unikátny identifikátor, pod ktorým sa prihlasujú do systému Autaren.sk. Po prihlásení registrovaného používateľa si tento môže v sekcií „Moja garáž“ pridávať, editovať, mazať svoje inzeráty, sledovať a porovnávať inzeráty, ktoré si vložil do prostredia „Moja garáž“ a upravovať informácie o sebe.
 3. Registrovaní používatelia môžu pod svojim nickom, zadávaným pri registrácií prispievať do diskusií pri článkoch a v diskusnom fóre.
 4. Používatelia sa môžu registrovať ako súkromný inzerent alebo firma (autobazár). Registrácia je bezplatná.
 5. Nie je povolené vytvárať duplicitné registrácie.
 6. Používateľ registráciou v systéme Autaren.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich inzerátoch.

Prihlásenie používateľa

 1. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 2. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto Podmienok inzercie.

Sprístupnenie konta

 1. Súkromní inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po registrácii.
 2. Pri firmách sú vyplnené údaje poslané administrátorom na overenie ich korektnosti. Pokiaľ sú všetky údaje správne (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra), Prevádzkovateľ bezodkladne kontaktuje firmu za účelom sprístupnenia služby.

Úprava údajov inzerenta

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu Autaren.sk.
 2. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané inzerentom na portáli Autaren.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v sekcii „Moja garáž“ užívateľského menu dostupnom po prihlásení sa používateľa.

Správanie sa používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  1. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie,
  2. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  3. nesmie vytvárať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podvodu kupujúceho,
  4. nie je povolené mazať a znovu pridávať inzerát za účelom jeho umiestňovania na najnovších pozíciách,
  5. musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy,
  6. Firma môže uverejniť výlučne vlastnú ponuku a nie ponuku iných firiem.
 2. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli Autaren.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie.
 3. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu servera prevádzkovaného Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie tohto servera.
 4. V prípade, ak Používateľ/Firma ponúka svoje produkty, tovary a/alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta a nie ako súkromný inzerent.

Pridávanie inzerátov

Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje vkladaním inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Autaren.sk alebo v sekcií „Moja garáž“ po prihlásení registrovaného Používateľa, kde prebieha aj samotná administrácia vlastných inzerátov, 

 1. Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu, ktorý je rozdelený do niekoľkých fáz. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie. Inzerát je automaticky platný po dobu 6 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.
 2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu Autaren.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu spoplatnené služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za spoplatnené služby; zaplatený poplatok za služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu.

Inzercia je zadarmo.

Zrušenie konta

 1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami inzercie zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:
  1. porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,
  2. porušenia Podmienok inzercie,
  3. na vlastnú žiadosť Používateľa.

Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Autaren.sk.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Autaren.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 3. Prevádzkovateľ portálu Autaren.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli Autaren.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Reklamačný poriadok

 1. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@autaren.sk
 2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 3. Prevádzkovateľ portálu Autaren.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 4. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzerovania na portáli Autaren.sk nadobúdajú platnosť 15. 06. 2012 Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Autaren.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.