Žiadosť o zapísanie motorového - prípojného vozidla do evidencie