Žiadosť o odhlásenie a prihlásenie vozidla do iného okresu

 

Prihlásenie auta z iného okresu

Ak ste auto, ktoré bolo dovtedy evidované v inom okrese, ste povinný ho prihlásiť do evidencie na orgáne Policajného zboru vo Vašom okrese. Aby ste tak mohli urobiť, musí najskôr pôvodný majiteľ odhlásiť vozidlo zo svojho okresu.

Prihlásenie Vášho nového auta musíte uskutočniť do 15-tich dní odo dňa odhlásenia vozidla z pôvodného okresu. Pri prihlásení vozidla musíte pristaviť vozidlo ku kontrole.

Pri prihlásení potrebujete nasledovné doklady:

·         vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (môžete si ju stiahnuť vyššie),

·         osvedčenie o evidencii  so zápisom odhlásenia, alebo technický preukaz so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,

·         pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ),

·         potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

·         platný doklad totožnosti,

·         splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,

·         ak vozidlo nebolo prihlásené do 15 dní, aj doklad, ktorý hodnoverne preukazuje, prečo tak držiteľ alebo vlastník vozidla nemohol urobiť,

·         ak vozidlo nebolo prihlásené do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),

·         kolok v hodnote 66 €, ak sa mení majiteľ [pri presťahovaní pôvodného majiteľa - kolok 37,50€].

 

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Ak ste predali Vaše auto a jeho nový majiteľ je z iného okresu, musíte vozidlo odhlásiť z evidencie Policajného zboru vo Vašom okrese. Pri odhlásení, nie je potrebné, aby ste pristavili vozidlo ku kontrole.

Odhlásenie vozidla do iného okresu je bezplatné, poplatok platí až nový majiteľ pri prihlásení vozidla vo svojom okrese – bližšie na Prihlásenie auta z iného okresu (smeruje na tú podstránku).

Pri odhlásení potrebujete nasledujúce doklady:

·         vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa (môžete si ju stiahnuť vyššie),

·         technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla alebo osvedčenie o evidencii,

·         platný doklad totožnosti, ak ide o vozidlo fyzickej osoby, ak ide o podnikateľa - výpis z obchodného registra alebo živnostenský list,

·         splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,

·         v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,

·         doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie). Poistenie možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa, ale aj poistkou nového majiteľa.

(zdroj: minv.sk)