Žiadosť o odhlásenie a prihlásenie vozidla v rámci okresu

Žiadosť je potrebné vytlačiť obojstranne.

 

Prihlásenie nového auta

Ak ste kúpili práve nové auto, musíte ho prihlásiť do evidencie na orgáne Policajného zboru podľa Vášho miesta pobytu alebo podľa miesta sídla Vašej firmy alebo sídla jej organizačnej zložky, ktorá má vozidlo prevádzkovať.

Prihlásenie musí uskutočniť priamo vlastník vozidla, a to do najneskôr do 15-tich dní od jeho nadobudnutia. Pri prihlásení musíte pristaviť vozidlo ku kontrole.

Vlastník musí pri prihlásení uviesť, kto bude zapísaný v evidencii ako jeho držiteľ. Ak nie je držiteľ totožný s vlastníkom vozidla, tak sa držiteľ musí tiež dostaviť na Policajného zboru spolu s  vlastníkom. Ako vlastník vozidla môže byť zapísaná vždy len jedna osoba, a to buď fyzická osoba staršia ako 15 rokov, spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná v obchodom alebo inom registri na Slovensku.

                                                                            

Pri prihlásení potrebujete nasledovné doklady:

·         vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie 

·         osvedčenie o evidencii,

·         doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,  

·         potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

·         platný doklad totožnosti,

·         splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,

·         ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,

·         prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),

·         overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,

·         kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednnou TEČ 1 x 16,50 €].

(zdroj: minv.sk a portal.gov.sk)